MEB’den, 7. Dönem Toplu Sözleşme Hakkında 13 Maddelik Resmi Yazı

MEB’den, 7. Dönem Toplu Sözleşme Hakkında 13 Maddelik Resmi Yazı
Yayınlama: 09.01.2024
Düzenleme: 10.01.2024 13:25
157
A+
A-

Milli Eğitim Bakanlığı, 7. Dönem Toplu Sözleşme konulu resmi yazıda müdürler, diğer bazı idareciler, şef ve amirlerin özel hizmet tazminatı, teknik personelin ek ödemeleri, memur ve sözleşmeli personele fazla çalışma ücreti, öğretmenlerin ek ders ücreti,

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü, Hakem Kurulu Kararı ve 7. Dönem Toplu Sözleşme konulu 13 maddelik resmi yazıyı tüm okul ve kurum müdürlüklerine gönderdi. Yazıda 7. dönem toplu sözleşme sürecinde elde edilen kazanımların 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği bildirildi.

Sayı  : E-28892082-869-93890219     08.01.2024

Konu  : Hakem Kurulu Kararı ve

7. Dönem Toplu Sözleşme

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği gibi Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2024 ve 2025 Yıllarını Kapsayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 7. Dönem Toplu Sözleşme, 03 Eylül 2023 tarihli ve 32298 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 01 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Hakem Kurulu Kararının “Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Mali ve Sosyal Haklar” bölümü ile anılan Toplu Sözleşmenin “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” bölümünde yer alan bazı düzenlemelerin uygulanmasında birlik ve beraberliğin sağlanması bakımından aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

1- Öncelikle anılan Hakem Kurulu Kararı ve Toplu Sözleşmenin 01.01.2024-31.12.2025 tarihleri arasında uygulanacağının bilinmesi gerekmektedir.

2- Hakem Kurulu Kararının “Şef ve amirlerin özel hizmet tazminatı” başlıklı 28’inci maddesinin birinci fıkrasında; “(1) Şef kadrolarında bulunanların 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvelde dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 22 puan ilave edilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, şef ünvanlı kadrolarda bulunanların söz konusu karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvelde dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları ve daha önce 10 puan eklenerek ödenmekte olan tazminat oranlarına 22 puan eklenerek ödeme yapılacaktır.

3- Hakem Kurulu Kararının “Koruma ve Güvenlik görevlilerinin ek ödeme oranı” başlıklı 29’uncu maddesinde; “(1) Koruma ve güvenlik görevlisi kadro ve pozisyonlarında bulunan personelin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan ilave edilir. Bunlardan silahlı olarak görev yapanların ek ödeme oranlarına ayrıca 5 puan ilave edilir.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, koruma ve güvenlik görevlisi ünvanlı kadrolarda bulunanların söz konusu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ve daha önce 8 puan eklenerek ödenmekte olan ek ödeme oranına 10 puan eklenerek; silahlı olarak görev yapanların ek ödeme oranlarına ise buna ilave olarak ayrıca 5 puan daha eklenerek ödeme yapılacaktır.

4- Hakem Kurulu Kararının “Tabiplere ve diğer sağlık personeline ek ödeme” başlıklı 38’inci maddesinin ikinci fıkrasında; “(2) 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (f) fıkraları ve 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında döner sermayeden ek ödeme yapılan personel ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesinin onikinci fıkrası uyarınca aylıksız izinli sayılmak suretiyle sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenler hariç olmak kaydıyla; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvelin ‘A-Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar’ kısmının ‘3-Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel’ bölümünün (ç) ve (f) sıraları kapsamında bulunanlar ve aynı Cetvelin ‘Ç- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelden (527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine göre ücretleri belirlenen sözleşmeli personel dahil);’ kısmına göre ek ödeme yapılan aynı veya benzer unvanlı sözleşmeli personel ile söz konusu (ç) ve (f) sıralarına tabi emsali memur kadroları esas alınmak suretiyle ek ödemeleri belirlenmiş olan sözleşmeli personel pozisyonunda bulunanların 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan ilave edilir.” denilmektedir.

Buna göre, hükümde belirtilen personelin söz konusu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlarına 10 puan eklenerek ödeme yapılacaktır.

5- Hakem Kurulu Kararının “Teknik personelin ek ödemeleri” başlıklı 52’nci maddesinde; “(1) 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (f) fıkraları ve 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında döner sermayeden ek ödeme yapılan personel ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesinin onikinci fıkrası uyarınca aylıksız izinli sayılmak suretiyle sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenler hariç olmak kaydıyla;

a) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı Cetvelin ‘A-Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar’ kısmının ‘2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personel;’ bölümünün;

1) (a) sırasında sayılanların yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlarına 20 puan,

2) (b) sırasında sayılanların yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlarına 10 puan,

3) (c) sırasında sayılanların yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlarına 5 puan,

b) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı Cetvelin ‘Ç- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelden (527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine göre ücretleri belirlenen sözleşmeli personel dahil);’ kısmına göre ek ödeme yapılan aynı veya benzer unvanlı sözleşmeli personel ile (a) bendine tabi emsali memur kadroları esas alınmak suretiyle ek ödemeleri belirlenmiş olan sözleşmeli personel pozisyonlarında bulunanların 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına, aynı veya benzer unvanlı emsal memur kadrosu için (a) bendinde öngörülen ile aynı miktarda puan,

ilave edilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, hükümde belirtilen personelin söz konusu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlarına durumlarına uygun olarak yukarıda belirtilen oranlarda puan eklenerek ödeme yapılacaktır.

6- Hakem Kurulu Kararının “Teknik personelin ek özel hizmet tazminatı” başlıklı 53’üncü maddesinde; “(1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin ‘E) Teknik Hizmetler’ bölümünün 6 ncı sırasında yer alan ‘3,0’, ‘2,0’ ve ‘1,2’ ibareleri sırasıyla ‘3,6’, ‘2,4’ ve ‘1,4’ olarak; aynı sırada yer alan ’60’, ’40’ ve ’24’ ibareleri ise sırasıyla ’72’ ’48’ ve ’28’ olarak uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, ek özel hizmet tazminatı ödenecek olan teknik hizmetler sınıfı personeline, durumlarına göre yukarıda belirtilen oranlar üzerinden ek özel hizmet tazminatı ödenecektir.

7- Hakem Kurulu Kararının “Avukatların ek ödemeleri” başlıklı 54’üncü maddesinde; “(1) 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (f) fıkraları ve 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında döner sermayeden ek ödeme yapılan personel ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesinin onikinci fıkrası uyarınca aylıksız izinli sayılmak suretiyle sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenler hariç olmak kaydıyla; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı Cetvelin ‘A-Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar’ kısmının ‘5- Kadroları Avukatlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;’ bölümünde yer alan memurlar ile aynı veya benzer unvanlı pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlarına 10 puan ilave edilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, hükümde belirtilen personelin söz konusu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlarına 10 puan eklenerek ödeme yapılacaktır.

8- Hakem Kurulu Kararının “Müdürler ve diğer bazı idarecilerin tazminatları” başlıklı 55’inci maddesinde; “(1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin ‘(A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri’ bölümünün 7 nci ve daha alt grupları ile ekli (III) sayılı Cetvelin ‘G’ bölümüne göre tazminat ödenenlerden;

a) Bölge müdür yardımcısı, il müdür yardımcısı, defterdar yardımcısı, ilçe müdürü, mal müdürü, müdür, şube müdürü, daire başkanı, daire başkan yardımcısı, tiyatro müdür yardımcısı, Atatürk Kültür Merkezi müdür yardımcısı, opera ve bale müdür yardımcısı, belediye başkan yardımcısı, sayman, genel sekreter yardımcısı, fakülte sekreteri, yüksekokul sekreteri, enstitü sekreteri, merkez sekreteri, kurum sekreteri, birlik sekreteri, savunma sekreteri kadro unvanında bulunanlar ile diğer müdür ve başkan kadrolarında bulunanlara (anılan Kararın yukarıda belirtilen kapsamında yer almak kaydıyla bu bent hükmüne göre ilave tazminat öngörülen müdür ve başkan kadrolarının doğrudan hiyerarşik üstü olan müdür yardımcısı ve başkan yardımcısı kadrolarında bulunanlar dahil) dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları söz konusu tazminat oranlarına 20 puan,

b) (a) bendi kapsamında bulunanlar hariç; müdür yardımcısı, başkan yardımcısı, sayman yardımcısı, hazine sayman yardımcısı kadro unvanında bulunanlar ile diğer müdür yardımcısı ve başkan yardımcısı kadrolarında bulunanlara dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları söz konusu tazminat oranlarına 15 puan,

ilave edilir. Bu maddeye göre ödenecek ilave tutar, 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (f) fıkraları ve 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile diğer mevzuata göre yapılmakta olan döner sermaye ödemelerinin hesabında dikkate alınmaz. 25 inci madde uyarınca ilave tazminattan yararlananlara ayrıca bu maddeye göre ödeme yapılmaz.” denilmektedir.

Buna göre, hükmün (a) bendi kapsamında Bakanlığımızın kadrolarında il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü, müdür (özelleştime), şube müdürü, basımevi müdürü, Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürü, işletme müdürü, tesis müdürü ve sayman ünvanlı kadrolarda bulunanların söz konusu Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 20 puan eklenerek ödeme yapılacaktır.

Aynı hükmün (b) bendi kapsamında basımevi müdür yardımcısı, Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdür Yardımcısı, işletme müdür yardımcısı ve müdür yardımcısı (özelleştime) ünvanlı kadrolarda bulunanların aynı Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 15 puan eklenerek ödeme yapılacaktır.

9- Hakem Kurulu Kararının “Veteriner hekimlerin ek ödemesi” başlıklı 61’inci maddesinde; “(1) 38 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında ilave ek ödeme öngörülen veteriner hekim kadro ve pozisyonlarında bulunanların 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan daha ilave edilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, veteriner hekim ünvanlı kadrolarda bulunanların söz konusu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlarına 10 puan eklenerek ödeme yapılacaktır.

10- Toplu Sözleşmenin “Kurs merkezlerinde görev yapan diğer personel” başlıklı 20’nci maddesinde; “(1) Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında açılan kurs merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenler hariç olmak üzere normal çalışma saatleri dışında bu merkezlerde kurs süresince fiilen çalışan memurlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.” denilmektedir.

Buna göre, söz konusu kurs merkezlerinde kurs süresince fiilen çalışan yönetici ve öğretmenler dışındaki memurlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere daha önce fazla çalışma saati ücretinin dört katı tutarında ödenen fazla çalışma ücreti, fazla çalışma saati ücretinin beş katı tutarında ödenecektir.

11- Toplu Sözleşmenin “Öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri karşılığı ek ders ücretleri” başlıklı 27’nci maddesinde; “(1) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri, özel eğitim öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenlerden örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin bu görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler, ders dağıtım çizelgesinde ‘Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri’ adıyla gösterilir. Bu kapsamda aynı kişiye hem danışman öğretmenlik hem de sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi halinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödenir.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 6’ncı maddesinin beşinci fıkrasında örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen okul öncesi öğretmenleri, sınıf öğretmenleri, özel eğitim öğretmenleri ve asıl görevleri sınıf öğretmenliği olan müdür yetkili öğretmenler ile bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerine, bu görevlerine bağlı olarak “Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri” adı altında haftada 2 saat ek ders ücreti ödenmesine devam edilecektir.

12- Toplu Sözleşmenin “Yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumları yönetici ve öğretmenlerinin ilave ek ders ücreti” başlıklı 29’uncu maddesinde; “(1) 2006/11350 sayılı Kararın 14 üncü maddesi uyarınca; yöneticilere ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 5 saat, öğretmenlere ödenmekte olan ek ders ücreti fiilen yapmış oldukları soru hazırlama görevleri karşılığında haftada 2 saat artırımlı uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 14’üncü maddesinde münhasıran sayılan yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarının yöneticilerine daha önce haftada 24 saat olarak ödenmekte olan ek ders ücretleri haftada 25 saat olarak ödenecektir. Söz konusu eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden soru hazırlama görevlerini fiilen yerine getiren öğretmenlere ise haftada 18 saat olarak ödenmekte olan ek ders ücretleri haftada 20 saat olarak ödenecektir.

13- Toplu Sözleşmenin “Bazı eğitim kurumlarındaki personelin fazla çalışma ücreti” başlıklı 35’inci maddesinde; “(1) Yönetici ve öğretmenler hariç olmak üzere, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ikili öğretim yapılan eğitim kurumlarında görevli memur ve sözleşmeli personelden, normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 ve yılda 250 saati geçmemek üzere yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin dört katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, Bakanlığımıza bağlı ikili öğretim yapılan eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler dışındaki memur ve sözleşmeli personele, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 ve yılda 250 saati geçmemek üzere fazla çalışma saati ücretinin dört katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecektir.

Bilgilerini arz ve rica ederim.

Bülent ÇİFTCİ

Bakan a.

Personel Genel Müdürü

Instagram hesabımız için TIKLAYINIZ
Facebook hesabımız için TIKLAYINIZ

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.